TIỆC & HỘI NGHỊ​

Tiệc & Hội nghị

Jaune

Địa điểm Tầng Kiểu Banquet Kiểu Reception Kiểu lớp học Kiểu Theater Kiểu chữ U Kiểu Hollow square
Jaune A & B Tầng 2 432 250 250 216 306 63 72
Jaune A Tầng 2 257 130 130 108 144 33 54
Jaune B Tầng 2 175 120 120 120 200 63 72

Marron

Địa điểm Tầng Kiểu Banquet Kiểu Reception Kiểu lớp học Kiểu Theater Kiểu chữ U Kiểu Hollow square
Marron A & B Tầng 2 76 40 30 45 60 24 30
Marron A Tầng 2 33 20 18 30 15 18
Marron B Tầng 2 43 20 18 30 15 18

Blanc

Địa điểm Tầng Kiểu Banquet Kiểu Reception Kiểu lớp học Kiểu Theater Kiểu chữ U Kiểu Hollow square
Blanc Tầng 4 47 30 48 21 24

Noir

Địa điểm Tầng Kiểu Banquet Kiểu Reception Kiểu lớp học Kiểu Theater Kiểu chữ U Kiểu Hollow square
Noir Tầng 4 30 15 15 18

Bleu

Địa điểm Tầng Kiểu Banquet Kiểu Reception Kiểu lớp học Kiểu Theater Kiểu chữ U Kiểu Hollow square
Bleu Tầng 1 32 10 20 15